Леся Украинка, 1871 - 1913 — Выдающаяся украинская писательница и поэтесса.

Леся Украинка

Выдающаяся украинская писательница и поэтесса
(Обновление сайта происходит по вторникам и четвергам.
Украинская версия сайта в процессе разработки)
  [ Комерческие ссылки: Полиэтиленовые трубы для наружной канализации. ]

Поетичні переклади Лесі Українки в кримський період

Студентки Петренко Н.Н.

Севастополь-2005

На наш погляд, складність перекладу з іноземної мови міститься в полісемії перекладу. Переклади Лесі Українки в кримській період дотримані осмислення художнього твору іноземного письменника, але іноді ії поетичний образ декілька відрізняється саме своєрідністю її бачення твору. „Близость к подлиннику состоит в передании не буквы, а духа созда¬ния,— підкреслював В. Г. Белинський.— Каждый язык имеет свои, одному ему принадлежащие средства, особен¬ности и свойства до такой степени, что для того, чтобы верно передать иной образ или фразу, в переводе их долж¬но совершенно изменить. Соответствующий образ, так же, как и соответствующая фраза, состоят не всегда в види¬мой соответственности слов: надо, чтобы внутренняя жизнь переводимого выражения соответствовала внутренней жизни оригинального” [2, 429]. Для української письменниці важливим в перекладі є не дотримання деталей, а відтворення духу оригіналу, а саме його художньої цінності.

Перекладацьке насліддя Лесі Українки кримського періоду невелике за обсягом, але, не зважаючи на це, художня цінність, що було перекладено, надзвичайно велика. За словами Миколи Сулятицького, „важливе значення у появі звернень однієї культурної традиції до особливостей іншої відіграє схожість у соціальному, національному, психологічному контексті, що спонукає до активних пошуків того чи того суспільно культурного формування подібних собі сюжетно-образних елементів у інших культурогенних утвореннях” [12, 4]. Суттєвим у цьому плані є твердження літературного критика М.Бахтіна, який відзначав, що „чужа культура тільки в очах іншої культури розкриває себе повніше і глибше... ” [1, 507-508].

Значною особливістю перекладів Лесі Українки є багатство, розмаїття та народність мови, національна спрямованість в свойому тлумаченні оригінального твору. Так, актуальна для англійців тематика «Макбета» Шекспіра подається як своєрідна історія українського народу, «Каїн» Байрона – як матеріал для роздуму про своє місце в цьому світі і на сторінках нашої історії, а у вірші «Коли сниться мені, що ти любиш мене...» переклад акцентується не на коханні, а на сні-смерті, як способу позбавитись від жахливого болю. Таким чином, завдяки, впровадженню сукупності таких прийомів: по-перше, відображення авторської думки та дотримання стилю оригіналу; по-друге, особисте індивідуальне сприймання контекстуальної концепції твору; по-третє, висвітлення української національної ментальності через авто стереотипне пропущення іноземного твору, що є результатом продукції гетеростереотипу (етнічного стереотипу іншої національності). Перекладацька діяльність Лесі Українки це ще один шлях знайомства української інтелігенції, українського народу з найкращим, що було зітворено людством в межі мистецтва, щоб краса світу і гармонії знайшла відгуки в серцях людей.

ЛІТЕРАТУРА

1) Бахтин М. Литературно-критические статьи. – М., 1986.
2) Белинский В.Г. Полн. собр. соч. Т.2. – М.: Изд-во АН СССР, 1953.
3) Белянин В.П. Психолингвистика. – М.: Изд-во «Флинта» Московского психолого-социального института, 2003.
4) Бичко З. Іншомовна фраземіка в епістолярії Лесі Українки. // Дивослово. – 1999. - № 2. – с. 64.
5) Богдан С. «Україна... А знаєте, таки є щось в сьому слові» (Етнічні стереотипи Лесі Українки за її листами). // Дивослово. – 2002. - № 10. – с. 19 – 23.
6) Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. – М.: Правда, 1988.
7) Гуменюк В. Шлях до «одержимої»: творче становлення Лесі Українки – драматурга. Монографія. – Сімферополь: Таврія, 2002.
8) Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези мовного релятивізму). – Львів: Літопис, 2002.
9) Леся Українка. Зібрання творів у 12-ти т. – К.: Наукова думка, 1975.
10) Леся Украинка и зарубежные литературы. / Под ред. Журавской И.Е. – М.: Наука, 1968.
11) Рысак А.А. Животворный источник духовного вдохновения (Поэзия Леси Украинки в русских переводах). – Львов: Вища школа. Изд-во при Львовском ун-те, 1981.
12) Сулятицький М. Особливості трансформації загальнокультурної традиції в драматичних поемах Лесі Українки. // Дивослово. – 2000. - № 11. – с. 4-6.
13) Українка Л. Кримські спогади: Вірші, поеми, проза, листи. – Сімферополь: Таврія, 1986.
14) Франко І. Твори в 20-ти т. Том 16. – К.: Держлітвидав, 1955.
15) http://engphil.astate.edu/gallery/byron.html/cain.txt.
16) http://www.itlibitum.ru/library/book/ENGLISH/AUTHOR/WILLIAM SHAKESPEARE/Macbeth.txt.zip.
17) http://www.photoaspects.com/chesil/byron/hours6.html.
18) Чуковский К.И. Десятая муза. – В кн.: Мастерство перевода. – М.: Советский писатель, 1970.Обратите внимание:
Зачастую то, насколько прочно Вы держитесь на ногах, зависит от того, что непосредственно под ними находится. Наливные полы от компании ООО «Союзкраска» всегда приятно удивят Вас высоким качеством материала и современной технологией производства и всегда позволят Вам уверенно стоять на ногах.
[ Полезные ссылки: Баня с бильярдом в воронеже бани воронежа с бильярдом. ]


[ ]